Όλα τα έντυπα του Υπουργείου Οικονομικών (σε PDF)

Τα παρακάτω έντυπα είναι σε μορφή PDF και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στις συναλλαγές σας με το Υπουργείο Οικονομικών. Για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το έντυπο που σας ενδιαφέρει κάντε κλικ στο αντίστοιχο έγγραφο. Μπορείτε κατόπιν να το εκτυπώσετε και να το υποβάλλετε συμπληρωμένο στις υπηρεσίες του Υπουργείου. Όλα τα PDF προέρχονται από το site του υπουργείου και το gsis, και αναρτώνται στο http://onusnewsgr.blogspot.com με σκοπό την άμεση εύρεσή τους.

ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ και PDF ΕΝΤΥΠΟΥ

Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος
ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ και PDF ΕΝΤΥΠΟΥ

Εντυπο Φ-01 010   Εντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων κερδοσκ. χαρακτήρα
Εντυπο Φ-01 012   Εντυπο δήλωσης για νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Εντυπο Φ-01 013   Εντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.
Εντυπo Ν-146 Θ.Ν.-131α, Φ01.019 Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ)
Εντυπο Θ.Ν.-131α, Φ01.024 Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους)

Εντυπo E454   Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994)
Εντυπo Ε286   Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994

Εντυπο Φ01.018   Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εντυπο Δ457        Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων
Εντυπo E178        Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238/1994)
Εντυπo Ε511        Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.


Φορολογικά Έντυπα (έντυπα μητρώου)
ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ και PDF ΕΝΤΥΠΟΥ

Έντυπα ΦΠΑ
ΚΩΔ.  ΟΝΟΜΑΣΙΑ και PDF ΕΝΤΥΠΟΥ

Share on:
 
Copyright © Onus News - All Rights Reserved
Developed by Onus News