Οι αγρότες θέλουν ειδική μεταχείριση. Αρνούνται να πληρώσουν όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες

31 Ιαν 2016

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: Το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες υπολογίζεται λογιστικά, με βάση τα έσοδα που εισπράττει και τα έξοδα που πραγματοποιεί κάθε αγρότης. Δηλαδή από τα ακαθάριστα έσοδα, τα οποία έχουν προκύψει από τις πωλήσεις παραχθέντων αγροτικών προϊόντων, αφαιρούνται όλα τα έξοδα για την υποστήριξη της αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας.


   Τα έξοδα που αναγνωρίζονται για να αφαιρεθούν από τα ακαθάριστα έσοδα περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες για αγορές σπόρων, νεογνών, λιπασμάτων και φαρμάκων, τις καλλιεργητικές δαπάνες, τις δαπάνες άρδευσης, τις δαπάνες για ημερομίσθια εργατών, το κόστος καυσίμων και συντήρησης των αγροτικών μηχανημάτων, τους τόκους και τα έξοδα για την αποπληρωμή ληφθέντων δανείων, τις αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ. Οι δαπάνες αυτές αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα εφόσον αποδεικνύονται με νόμιμα παραστατικά.
   Επίσης, το καθαρό αγροτικό εισόδημα που προκύπτει με την παραπάνω μέθοδο φορολογείται με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ. Εάν με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων προκύπτει ποσό εισοδήματος μεγαλύτερο από αυτό που προσδιορίζεται με βάση την προαναφερθείσα λογιστική μέθοδο (βάσει εσόδων και εξόδων), τότε ως φορολογητέο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το τεκμαρτό.
   Εκεί που γκρινιάζουν οι αγρότες, είναι στο γεγονός πως πρέπει να καταβάλλουν όπως όλοι οι νόμιμοι ελεύθεροι επαγγελματίες, προκαταβολή φόρου έναντι του φόρου επί των εισοδημάτων του έτους που υποβάλλεται η φορολογική δήλωση.
   Η προκαταβολή έναντι του φόρου επί των εισοδημάτων του 2016 θα υπολογιστεί στις φετινές δηλώσεις με συντελεστή αυξημένο από το 55% στο 75% επί του ποσού του κύριο φόρου για τα εισοδήματα του 2015. Η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος που καταβλήθηκε πέρυσι θα αφαιρεθεί από το άθροισμα του κύριου φόρου επί τω εισοδημάτων του 2015 και της προκαταβολής έναντι του φόρου επί των εισοδημάτων του 2016.

Share on:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 
Copyright © Onus News - All Rights Reserved
Developed by Onus News